Archives for April 2021

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน สุภาษิต 16:20 “คนที่สนใจ”

บุคคลผู้สนใจในพระวจนะ1จะพบของดี
และคนที่วางใจในพระเจ้า2จะสุขสบาย

Q1 “ผลลัพธ์” ของคนที่ “สนใจในพระวจนะ” และ “ไว้วางใจในพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
หมายเหตุ:  2 ทิโมธี 3:16-17 16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ1 เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 8-9    ลูกา 21:1-19

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ยอห์น 4:23-24 “นมัสการ”

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง
@จะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์
@ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

Q1 การนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง ผู้ที่นมัสการจะต้อง “นมัสการ” อย่างไร? (สังเกตุคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ใน “การนมัสการพระเจ้า” สำหรับวันอาทิตย์ที่จะมาถึงอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 6-7  ลูกา 20:27-47

วันพุธที่ 28 เมษายน ฮีบรู 12:1 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ”

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว
ก็ขอให้เรา1ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ 2และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เราวิ่งแข่ง3ด้วยความเพียรพยายาม 4ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

Q1 ผู้เขียนเปรียบเทียบ “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ” กับ “การวิ่งแข่ง” ถ้าเราต้องการจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เราจะต้องทำอะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “สิ่งที่ต้องทำทั้ง 4 ประการ” มาพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณให้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 9:26-27 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 9:26-27 26ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม 27แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 3-5    ลูกา 20:1-26

วันอังคารที่ 27 เมษายน มาระโก 12:30 “รักพระเจ้า”

และพวกท่านจงรักพระเจ้า ด้วย1สุดจิต2สุดใจของท่าน
ด้วย3สุดความคิดและด้วย4สิ้นสุดกำลังของท่าน

Q1 “การรักพระเจ้า” เราจะต้องรักพระองค์ใน 4 ด้าน คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอให้คุณ “รักพระเจ้า” และ แสดงออกมาครบทั้ง 4 ด้าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 1-2    ลูกา 19:28-48

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน มัทธิว 16:26 “คำเตือนสติ”

เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก@แต่ต้องเสียชีวิตของตน
@​ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร @หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืน

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้กำลัง “เตือนสติ” เราให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตในสังคมวันนี้ ซึ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม การกินและการดื่ม การแสวงหาความร่ำรวย ชื่อเสียง เกียรติยศ และอำนาจ รวมไปถึงความสวยงาม และความสุขฝ่ายร่างกายอย่างไร? (สังเกคคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำ “คำเตือนสติ” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (อ่าน ลูกา 12:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 12:20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 23-24     ลูกา 19:1-27