Archives for May 2021

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม มัทธิว 11:28 “ทรงสัญญา”

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย @หายเหนื่อย@เป็นสุข

Q1 พระเยซู “ทรงสัญญา” กับคนที่ทำงาน “เหน็ดเหนื่อย” และ “แบกภาระ” ที่เข้ามาหาพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้งหนึ่ง 2-3 รอบ คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความเหน็ดเหนื่อย” และ “แบกภาระหนัก” ในด้านใดบ้าง นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอธิษฐานฝากไว้กับพระเยซูคริสต์ (ดู ยอห์น 11:40 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 11:40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 13-14            ยอห์น 12:1-26

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม เอเฟซัส 1:4 “ทรงเลือก”

ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก
@เพื่อเราจะบริสุทธิ์และ@ปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์

Q1 มี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้า “ทรงเลือก” ให้เรามาเป็น “ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์” (เป็นคริสเตียน)?
Q2 “เป้าหมาย” ทั้ง 2 ประการ เป็นจริง และเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง และชีวิตใหม่ที่คุณได้รับในพระเยซูคริสต์ (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 10-12            ยอห์น 11:28-57

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021

สูจิบัตร 30 พฤษภาคม 2021

國語部程序表二〇二一年五月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณคณาพร เที่ยงธรรม [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2021

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดมานมัสการที่อาคารคริสตจักร)