Archives for October 2021

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือ@ความรัก @ความปลาบปลื้มใจ @สันติสุข
@ความอดกลั้นใจ @ความปรานี @ความดี @ความสัตย์ซื่อ @ความสุภาพอ่อนน้อม
@การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 “ผลของพระวิญญาณ” มี 9 อย่าง คืออะไรบ้าง?
Q2 เราทุกคนมี “ผลของพระวิญญาณ” ทั้ง 9 อย่าง ในชีวิตของเรา คุณคิดว่า ผลของพระวิญญาณด้านใดที่คุณยังไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น ลองเขียนออกมา 3 อย่าง อธิษฐานทูลขอการเติบโตในผลของพระวิญญาณนั้นกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เยเรมีย์ 22-23          ทิตัส 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021

ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: อ.นนท์ชัย /อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.วิยะดา/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี: คุณจางเจียยุ่น

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021

สูจิบัตร 31 ตุลาคม 2021

國語部程序表 二〇二一年十月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เทศนา :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 2021

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2 โครินธ์ 2:15-16 “กลิ่นอันหอมหวาน”

เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลัง
จะรอด และคนที่กำลังประสบความพินาศ ฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตาย
ซึ่งนำไปสู่ความตาย และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิต
@ซึ่งนำไปสู่ชีวิต
@ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้

Q1 คำว่า “กลิ่นอันหอมหวาน” “คนที่กำลังจะรอด” “กลิ่นแห่งความตาย” และ “คนที่กำลังประสบความพินาศ” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสำคัญในการประกาศ” อย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @ และ ดู โรม 10:14 ประกอบ)
Q2 พระเจ้ากำลังพูดอะไรกับคุณผ่านประโยคที่ว่า “ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้” (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 10:14 แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้
โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เยเรมีย์ 20-21        2 ทิโมธี 4