Archives for November 2021

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:6ก “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ III”

ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่
เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 คำว่า “ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง”และ ทรงลืมพระเนตร..ดู” สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้า ที่เราเชื่อและไว้วางใจแตกต่างจากพระอื่นๆ อย่างไร? (ดู สดุดี 115:4-7 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ เพื่อคุณจะรู้ว่าพระเจ้าที่คุณเชื่อและไว้วางใจแตกต่างจากพระอื่นๆอย่างไร อธิษฐานทูลขอเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในใจของคุณกับพระเจ้า
หมายเหตุ: สดุดี 115:4-7 4รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 5รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ได้ 7มีมือ แต่คลำไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 30-32      1 เปโตร 4

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:5 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ II”

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์@พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ @พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง
และ
@น่าเกรงกลัว @ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและ@ดำรงความรักมั่นคง
กับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์

Q1 เนหะมีย์เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการพูดถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า “พระลักษณะของพระเจ้า” ทั้ง 5 ประการ มีส่วนผลักดันให้คุณอธิษฐานมากขึ้นอย่างไร? (ดู สดุดี 91:15 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 91:15 เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 27-29    1 เปโตร 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:4 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ I”

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้า
อยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา

Q1 ทำไมคำว่า “ถ้อยคำเหล่านี้” จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อเนหะมีย์ จนทำให้ท่านต้องร้องไห้ โศกเศร้า และอดอาหาร อธิษฐานต่อพระเจ้า? (ดู เนหะมีย์ 1:3 ประกอบ)
Q2 เนหะมีย์เป็น “ตัวอย่างที่ดี” สำหรับคุณในเรื่อง “การอธิษฐาน” อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: เนหะมีย์1:3 เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย มีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”
ฟีลิปปี 4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 24-26    1 เปโตร 2

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน อิสยาห์ 1:2-3 “ไม่รู้จัก”

ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงฟัง แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงี่ยหู เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า
“เราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้น แต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเรา โครู้จักเจ้าของของมัน
และลาก็รู้จักรางหญ้าของนายมัน แต่อิสราเอลไม่รู้จัก ชนชาติของเราไม่เข้าใจ”

Q1 คำว่า “จงฟัง” “จงเงี่ยหู” “เราได้เลี้ยงดูบุตร” “ให้เติบโตขึ้น” “แต่….ได้กบฏต่อเรา” “ไม่รู้จัก” และ “ไม่เข้าใจ” สะท้อนให้เห็น “อารมณ์ความรู้สึก” ของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างไร?
Q2 คำว่า “รู้จักเจ้าของ…ของมัน” “รู้จัก…นายมัน” มีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตแบบสัตย์ซื่อ และไม่กบฏต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27-28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:27-28 27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา 28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 22-23    1 เปโตร 1

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน สดุดี 139:1 “รู้จักข้าพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์
และทรงรู้จักข้าพระองค์

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจำเนื้อหาได้ทั้งหมด คุณอยากจะให้พระเจ้า “ตรวจสอบ” ชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? ค่อยๆ เปิดเรื่องราวนั้นๆ ให้พระเจ้าตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ท่าทีในจิตใจ หรือ การลงมือกระทำ ฯลฯ
Q2 การที่เรารู้ว่า “พระเจ้าทรงรู้จักเรา (ข้าพระองค์)” หนุนใจเราในการดำเนินชีวิตวันนี้ และเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร? (ดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ใน ยอห์น 8:54-55 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 8:54-55 54พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือ พระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55ท่านไม่รู้จักพระองค์ แต่เรารู้จักพระองค์ ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์ เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู้จักพระองค์ และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 20-21    ยากอบ 5