วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม เอเฟซัส 4:3 “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ

Q1 แม้ว่า “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” จะเป็นผลของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราเองที่เป็นผู้ที่เชื่อจะมีส่วนให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไร? (สังเกตคำ หลังคำว่า “จง….” ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้เกิด “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ขึ้นในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56   โรม 3

Speak Your Mind

*