วันอังคารที่ 16 เมษายน เอเฟซัส 2:21-22 “ในพระองค์ (เยซูคริสต์)”

ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท
และ
@เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะ
@ถูกก่อขึ้น
ให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำว่า “ในพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17  เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:20-35

Speak Your Mind

*