วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9 “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ

เหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า
เป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง
ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน

Q1 พระเจ้าทรง “ตอบสนอง” ต่อผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “สัตย์ซื่อ” ในชีวิตของคุณ ซึ่งเป็นผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 19-21      ยอห์น 4:1-30

Speak Your Mind

*