วันพุธที่ 15 พฤษภาคม สดุดี 36:7-8 “ความรักมั่นคง”

ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด
ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์
เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์
และพระองค์ประทานให้เขาดื่มจาก

Q1 คำว่า “ลี้ภัย” “อิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์” และ “ดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษม” แสดงให้เห็นถึง “ความรักมั่นคง” ของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงสำแดง “ความรักมั่นคง” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศ์กษัตริย์ 22-23   ยอห์น 4:31-54

Speak Your Mind

*