วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม โรม 8:38-39 “ความรักมั่นคง”

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต
หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้
หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง
หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น
จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “ความรักมั่นคง” ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แม้” “หรือ” และ “จะไม่สามารถ”)
Q2 คำพูดที่ว่า “จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” มีผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 5:25-47

Speak Your Mind

*