วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน อิสยาห์ 66:13 “การเล้าโลม”

ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น
และเจ้าจะรับการเล้าโลมในเยรูซาเล็ม

Q1 อิสยาห์เปรียบเทียบ “การเล้าโลม” ของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลเหมือนกับการเล้าโลมของใครกับใคร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ดั่ง”)
Q2 คำพูดของพระเจ้าที่ว่า “เราจะ….” และ “เจ้าจะรับ…” ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะเข้าหาพระองค์ เวลาที่คุณมีเรื่องทุกข์ใจอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 32-33      ยอห์น 18:19-40

Speak Your Mind

*