วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน มาระโก 8:29 “ท่านว่าเราเป็นใคร?”

พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์**”

Q1 ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงถามเหล่าสาวกว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใคร?” เหล่าสาวกก็ตอบว่า บางคนว่าเป็นยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และบางคนว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูจึงหันมาถามสาวกว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร?” คำตอบที่ได้รับกลับมาคืออะไร?
Q2 ถ้าพระเยซูถามคุณว่า “ท่านว่าเราเป็นใคร?” คุณจะตอบพระองค์อย่างไร? และทำไมคุณจึงตอบเช่นนั้น?
หมายเหตุ: พระคริสต์** เป็นภาษากรีก ซึ่งตรงกับคำว่า “พระเมสิยาห์” ในภาษาฮีบรู แปลว่า “เจิมหรือชโลม” สำหรับคนยิว “พระคริสต์” หรือ “พระเมสิยาห์” คือ พระผู้ช่วยให้รอด ที่จะมาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 34-36     ยอห์น 19:1-22

Speak Your Mind

*