วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน มัทธิว 5:3 “บกพร่องฝ่ายวิญญาณ”

ใน 9 วัน ต่อจากนี้ไปเราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวจาก “คำเทศนาบนภูเขา” ซึ่งเป็นคำเทศนาที่สอนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สำคัญ อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะทรงเปิดเผยความจริง และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่อง**ฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่รู้สึก “บกพร่องฝ่ายวิญญาณ” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู สดุดี 42:1 ประกอบ)
Q2 คุณรู้สึก “บกพร่อง” “ขาดแคลน” ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในเรื่องใดบ้าง คุณจะทำให้ความบกพร่อง ความขาดแคลนเหล่านั้นหมดไปอย่างไร?
หมายเหตุ: “บกพร่อง”** ในที่นี้ หมายถึง ความขาดแคลน ความยากจน ความไม่สมบูรณ์
สดุดี 42:1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 4-6    กิจการ 2:22-47

Speak Your Mind

*