วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน มัทธิว 5:4 “ผู้ใดโศกเศร้า”

บุคคลผู้ใดโศกเศร้า**  ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “โศกเศร้า” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ลูกา 7:37-38, 47, 50 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณได้กระทำสิ่งใดที่เป็นความผิด ความบาป และขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรที่คุณจะอธิษฐานสารภาพความผิดบาป และได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้า
หมายเหตุ: โศกเศร้า** ในที่นี้หมายถึง การเสียใจ เพราะทำในสิ่งที่ผิด ทำสิ่งที่เป็นความผิดบาป ทำในสิ่งที่ขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า
ลูกา 7:37-38, 47, 50 37 และดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่ว เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้น นางจึงถือผอบน้ำมันหอม 38 มายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ ร้องไห้น้ำตาไหลเปียกพระบาท เอาผมเช็ด จุบพระบาทของพระองค์มาก และเอาน้ำมันนั้นชโลม 47 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรักมาก แต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อย ผู้นั้นก็รักน้อย” 50 พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 7-9    กิจการ 3

Speak Your Mind

*