วันอังคารที่ 18 มิถุนายน มัทธิว 5:5 “มีใจอ่อนโยน”

บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน** ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจอ่อนโยน” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และ ดู ฟิลิปปี 2:8-9 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “มีใจอ่อนโยน” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการข่มเหง หรือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 2:23 ประกอบ)
หมายเหตุ: ใจอ่อนโยน** ในที่นี้หมายถึง การนอบน้อมเชื่อฟัง การอ่อนสุภาพ ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย
ฟิลิปปี 2:8-9 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน 9 เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์
1 เปโตร 2:23 เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 10-11      กิจการ 4:1-22

Speak Your Mind

*