วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน มัทธิว 5:7 “มีใจกรุณา”

บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา** ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึงบอกว่า คนที่ “มีใจกรุณา” ผู้นั้นเป็นสุข? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” และดู ลูกา 6:36 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การมีใจกรุณา” เกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหต: มีใจกรุณา** ในที่นี้หมายถึง ใจที่ให้อภัย และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำผิดต่อเราได้กลับตัวกลับใจเสียใหม่ เหมือนพระเจ้าที่ทรงมีใจกรุณากับเราเสมอ
ลูกา 6:36 ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสเธอร์ 1-2     กิจการ 5:1-21

Speak Your Mind

*