หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.การเลือกนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย3.Hymn Festival “หยั่งราก เกิดผล” การร่วมร้องเพลงของคณะนักร้องไทย และจีน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 00-20.30 น. อธิษฐานเผื่อผู้ควบคุมวง และนักร้องในการฝึกซ้อม รวมทั้งผู้ที่จะเข้าร่วมฟัง
4.การบรรยายพิเศษ “เติมน้ำมันให้ฉันที…ตะเกียงฉันสุกใส” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.30-15.30 น. โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร เพื่อหนุนใจทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของรวีวารศึกษา
5.ค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” อธิษฐานวิทยากรค่าย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เผื่อกรรมการค่าย การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*