สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 9 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณพรรณี
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ “โรม 2:6
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ยิ้มกันเถิด พระบิดาในสวรรค์ พักพิงในพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 2:1-16” คุณสิชาณีญ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”
เทศนา : “การพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้า” “โรม 2:1-16” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เชื่อและฟังคำ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*