ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุรัชนี คุณชนมน
ทีมต้อนรับ : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

Speak Your Mind

*