สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 16 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า

ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชนมน คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เมื่อได้มอง เมื่อนมัสการพระเจ้า ตลอดชีวิต อย่าลืมว่าพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “กิจการของพระเจ้า”
อ่านพระวจนะ “ปฐมกาล 5:1-32” คุณดวงพร
เทศนา : “เชื้อสายของอาดัม” “ปฐมกาล 5:1-32” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*