วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 1:3-4 “ชูใจ”

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง
พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา
เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

Q1 เปาโลได้บอกถึง “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าทรง “ชูใจ” ผู้ที่เชื่อและไว้วางไจในพระองค์ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระเจ้าทรง “ชูใจ” คุณ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 38-40            กิจการ 16:1-21

Speak Your Mind

*