วันพุธที่ 10 กรกฎาคม มัทธิว 6:14-15 “ยกโทษ”

เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์@จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย
แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่าน@จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน

Q1 ทำไมเราจึงควร “ยกโทษ” และ “ให้อภัย” คนที่ทำผิดกับเรา? (สังเกตคำหลัง @”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการจัดการกับ “ความขัดแย้ง” “ความขัดเคืองใจ” “ความไม่พอใจ” ที่คุณมีกับผู้อื่นอย่างไร? (ดู โคโลสี 3:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: โคโลสี 3:13 จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 41-42            กิจการ 16:22-40

Speak Your Mind

*