วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม เอเฟซัส 4:26-27 “ความโกรธ”

จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป
อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า “ความโกรธไม่ใช่ความบาป แต่อาจเป็นประตูไปสู่ความบาป” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “อย่า”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้จัดการกับ “ความโกรธ” ที่คุณมีอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 4-6               กิจการ 17:16-34

Speak Your Mind

*