วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 1 เธสะโลนิกา 5:15 “แนวทาง”

ระวังให้ดี อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว
แต่ จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั้งปวงด้วย

Q1 เปาโลได้ให้ “แนวทาง” ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่ต้องพบปะผู้คนมากมายอย่างไร?
Q2 ถ้าคุณทำตาม “แนวทาง” ที่เปาโลแนะนำ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 7-9               กิจการ 18

Speak Your Mind

*