สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 30 มิถุนายน 2019

國語部程序表二〇一九年六月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 มิถุนายน ค.ศ. 2019    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ใครจะไปบอก น้ำแห่งชีวิต พระเจ้าเที่ยงแท้ ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “มัทธิว 14:22-33” คุณนงค์ลักษณ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”
เทศนา : “รองเท้าผ้าใบ กับใจถึงๆ” “มัทธิว 14:22-33” อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “กลับมา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*