วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม อิสยาห์ 55:6 “แสวงหาพระเจ้า”

จงแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้
จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

Q1 คนที่ “แสวงหาพระเจ้า” จะได้รับ “ผลลัพธ์” อย่างไร?
Q2 “ผลลัพธ์” ของการแสวงหาพระเจ้าทั้ง 2 ประการจะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู สดุดี 42:1 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 42:1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 23-25            กิจการ 21:18-40

Speak Your Mind

*