หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
2.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน3.การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าประทานคนของพระองค์ที่จะเข้ามาดูแลประเทศไทย
4.การอบรมพิเศษ “หยั่งรากให้เกิดผล ด้วยของประทาน” ในวันอาทิตย์ที่ 7, 14และ21 กรกฎาคม เวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย เพื่อทุกคนจะรู้ว่าตนเองมีของประทานอะไร และจะใช้ของประทานเพื่อเสริมสร้างผู้อื่น และคริสตจักรอย่างไร
5.ค่ายคริสตจักร 10-12 สิงหาคม 2019 “หยั่งราก เกิดผล” อธิษฐานวิทยากรค่าย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เผื่อกรรมการค่าย การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
6.การสรรหามัคนายกวาระปี 2019-2022 เนื่องจากมีมัคนายกที่ครบวาระ 1 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*