วันอังคารที่ 20 สิงหาคม มาระโก 14:6 “กระทำการดี”

ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า
“อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา”

Q1 ผู้หญิงคนนี้ได้ “กระทำการดี” ต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู มาระโก 14:3 ประกอบ)
Q2 คุณ “จะกระทำการดี” เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (คิดและเขียนออกมาสัก 2 ประการ)
หมายเหตุ: มาระโก 14:3 ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนาระดา ที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเปิดผอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์ (ซึ่งเป็นการกระทำที่เล็งถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106        1 โครินธ์ 3

Speak Your Mind

*