วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 1 โครินธ์ 9:22 “ยอมเป็นคนทุกชนิด”

ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ
ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง
เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง

Q1 ทำไมเปาโลจึง “ยอมเป็นคนทุกชนิด” (การเป็นเพื่อนกับทุกๆ คน)? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 ถ้าคุณดำเนินชีวิตเหมือนเปาโลที่ “ยอมเป็นคนทุกชนิด” คนรอบๆ ข้างของคุณจะเป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 110-112        1 โครินธ์ 5

Speak Your Mind

*