ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณอุไรพร

Speak Your Mind

*