วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ฮีบรู 10:24-25 “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น”

และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร
จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี
อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น
แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

Q1 ผู้เขียนฮีบรูได้บอกถึง “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น” ในการสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้องในคริสตจักรคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น” ทั้ง 4 ประการ เป็นจริงในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 62-64        1 ทิโมธี 1

Speak Your Mind

*