หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชชั่นทีมของคริสตจักร ทั้งที่ภูเก็ต และอุบลราชธานี ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย อธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงทำงานของพระองค์กับพี่น้องในคริสตจักรอาเซี่ยนภูเก็ต รวมทั้งเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา3.การจัดทำแผนงานและงบประมาณแผนกต่างๆ ของคริสตจักรปี 2020 ทั้งภาคภาษาจีน และภาษาไทย เพื่อกรรมการกลางจะพิจารณาในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. ก่อนที่จะส่งให้กรรมการการเงินพิจารณาในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. และชี้แจงงบประมาณต่อที่ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. เพื่อที่ประชุมใหญ่จะลงมติรับรองในวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชั้นเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ในวันเสาร์ เวลา 30-15.30 น. ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. – 30 พ.ย. ที่ผ่านมาแล้วครึ่งเทอม อธิษฐานเผื่อครูผู้สอน และนักเรียนทุกๆ คน รวมถึงการเชิญชวนนักเรียนมาร่วมงานคริสตมาส
5.การจัดงานประกาศคริสตมาส ภาคภาษาจีนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม และภาคภาษาไทยวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม อธิษฐานเผื่อรายการ การแสดง การเทศนา คณะนักร้อง การจัดเตรียมสถานที่และอาหาร รวมทั้งการชวนเพื่อนๆ มาร่วมงาน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณโทนี่ คุณฉุงลี่หวา คุณแม่คุณอุรัชนี คุณซือติ้งเสิ้น (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*