หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.การลงมติรับรองแผนงานและงบประมาณแผนกต่างๆ ของคริสตจักรปี 2020 ในวันนี้ และการดำเนินงานตามแผนงานในปี 2020 ที่จะมาถึง3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐาน ปิดคอร์สวันเสาร์ที่ผ่านมา อธิษฐานเผื่อการรักษาความสัมพันธ์ และการเชิญชวนนักเรียนเหล่านี้มาร่วมงานคริสตมาส รวมถึงการเปิดชั้นเรียนใหม่ในปีหน้า
4.คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการสรรหา ติดต่อ ทาบทามมัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้แทนมัคนายกที่หมดวาระ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์สำหรับคริสตจักรพระคุณ
5.การจัดงานคริสตมาสประกาศ ภาคภาคภาษาจีนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม รับประทานอาหาร เวลา 17.30 น. และนมัสการ เวลา 19.00 น. / ภาคภาษาไทยวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม นมัสการ เวลา 16.00 น. และรับประทานอาหาร เวลา 18.00 น. อธิษฐานเผื่อรายการ การเทศนา การแสดง คณะนักร้อง การจัดเตรียมสถานที่และอาหาร รวมทั้งการชวนครอบครัว และเพื่อนมาร่วมงาน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณโทนี่ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณซือติ้งเสิ้น (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*