วันพุธที่ 4 ธันวาคม อิสยาห์ 40:11 “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี”

พระองค์จะ@ทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ
พระองค์จะ@ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์
พระองค์จะ@ทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง
และ@ทรงค่อยๆ นำบรรดาที่มีลูกอ่อนไป

Q1 อิสยาห์บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าในฐานะ “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 47-48   1 ยอห์น 3

Speak Your Mind

*