วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม สดุดี 27:13-14 “ความปรารถนา”

ข้าพเจ้า@เชื่อแน่ว่า
ข้าพเจ้า@จะเห็นพระคุณของพระเจ้า ที่ในแผ่นดินของคนเป็น
@จงรอคอยพระเจ้า @จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด
เออ จงรอคอยพระเจ้า

Q1 ผู้เขียนสดุดีมี “ความปรารถนา” และมี “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ (ในแผ่นดินของคนเป็น) อย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “ข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้า ที่ในแผ่นดินของคนเป็น” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 3-4          1 ยอห์น 5

Speak Your Mind

*