หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้าและเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานประกาศคริสตมาสของภาคภาษาไทย และภาษาจีนที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อการเลี้ยงดูผู้ที่ตัดสินใจรับเชื่อ และการติดตามผลผู้ที่สนใจที่จะมีโอกาสมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร3.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สินคริสตจักร คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ผู้รับใช้ และสำนักงาน ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2020
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีน ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.กรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทาม สรรหามัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้แทนมัคนายกที่หมดวาระ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์สำหรับคริสตจักรพระคุณ
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณจ้าวเฟิ่งฉิน คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณซือติ้งเสิ้น (พักฟื้นหลังคลอดลูก) และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*