วันเสาร์ที่ 11 มกราคม โรม 12:15 “เข้าใจผู้อื่น”

“จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี
จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้คุณเข้าใจและมีส่วนร่วมใน “ความสุข” และ “ความทุกข์” ของผู้อื่นอย่างไร?
Q2 ลองคิดดูว่า มีใครที่คุณรู้จักกำลังประสบความสำเร็จ คุณจะมีส่วนร่วมยินดี ร่วมชื่นชมยินดีอย่างไร? และมีใครที่คุณรู้จัก กำลังตกอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าในชีวิต คุณจะมีส่วนแบ่งเบาความทุกข์โศกเศร้าของคนคนนั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 27-28     มัทธิว 8:18-34

Speak Your Mind

*