วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 1 เธสะโลนิกา 5:17-18 “อธิษฐานขอบคุณ”

“จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย”

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรจะ “อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า” สำหรับทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 ลองทบทวนดูว่า มีเรื่องใดบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แต่คุณยังไม่ได้ขอบคุณพระเจ้า
ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 29-30     มัทธิว 9:1-17

Speak Your Mind

*