วันจันทร์ที่ 13 มกราคม ปัญญาจารย์ 4:9-10 “เพื่อนที่ดี”

“สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
ด้วยว่า@ถ้าคนหนึ่งล้มลง
อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
@แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง
และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น”

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึง “ความสำคัญ” ของ “เพื่อนที่ดี” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ใครคือ “เพื่อนที่ดี” ของคุณ? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “เพื่อนที่ดี” เหล่านั้น และอธิษฐานขอให้ตัวคุณเป็น “เพื่อนที่ดี” สำหรับคนอื่นๆ ด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            ปฐมกาล 31-32   มัทธิว 9:18-38

Speak Your Mind

*