วันอังคารที่ 14 มกราคม ลูกา 6:27-28 “ศัตรู”

“แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า
@จงรักศัตรูของท่าน @จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน
@จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน @จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน”

Q1 คุณ คิด/รู้สึก ขัดแย้ง/เห็นด้วย กับคำสอนของพระเยซูคริสต์ทั้ง 4 ประการ ในเรื่องของ “ศัตรู” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำเอาคำสอนนี้ไปใช้กับ “คนที่คุณไม่ชอบ” หรือ “ศัตรูของคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 33-35     มัทธิว 10:1-25

Speak Your Mind

*