วันพุธที่ 15 มกราคม มาระโก 6:49-50 “การอัศจรรย์”

เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล เขาสำคัญว่าผี
แล้วพากันร้องอึงไป เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัว
แต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่า
“ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” มากมายหลายครั้งในชีวิตของเหล่าสาวก ลองคิดทบทวนดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” จะเป็นกำลังใจ และช่วยให้คุณเห็นถึง “การอัศจรรย์” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ผ่านปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญหน้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 36-38     มัทธิว 10:26-42

Speak Your Mind

*