วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม ลูกา 21:3-4 “ถวาย”

พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า
หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้
เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย
แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”

Q1 คำว่า “เงินเหลือใช้” “เงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิต” และ “มาใส่ถวาย” ช่วยให้เราเห็นถึงท่าทีและความแตกต่างในการถวายทรัพย์ของ “หญิงม่าย” และ “คนทั้งปวง” อย่างไร?
Q2 คุณจะเลียนแบบ และนำท่าทีใน “การถวายทรัพย์” ของหญิงม่ายคนนี้มาใช้ในการถวายทรัพย์ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 39-40    มัทธิว 11

Speak Your Mind

*