วันศุกร์ที่ 17 มกราคม ฟีลิปปี 1:6 “ตั้งต้นการดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 สิ่งใดคือ “การดี” ที่พระเจ้าได้ “ตั้งต้น” ไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ขัดขวางไม่ให้ “การดี” ที่พระเจ้าตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณเดินไปสู่ความสำเร็จ? อธิษฐานขอให้ “การดี” ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 41-42     มัทธิว 12:1-21

Speak Your Mind

*