ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศัชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชยุต คุณอุทัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Speak Your Mind

*