สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

สูจิบัตร 12 มกราคม 2020

國語部程序表二〇二〇年一月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  12 มกราคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสุมเธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ“ดาเนียล 2:20-22”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราพบพระเยซูคริสต์ มืดมิดก่อนฟ้าสาง คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
ใคร่ครวญพระวจนะยอห์น 15:1-17
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 5:1-11”  คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา : “โดยความเชื่อพระสัญญาจึงเป็นจริงได้” “โรม 4:13-25” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*