หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ที่เป็นแหล่งกำเนิด เผื่อรัฐบาลจีนในการควบคุมการระบาด และการเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองที่ถูกปิดเมืองห้ามเข้า-ออก ในเวลานี้ รวมถึงการเฝ้าระวังในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่เริ่มมีคนป่วยเพราะไวรัสนี้มากขึ้น3.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ และตามภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมากว่า 2 สัปดาห์ ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝนหรือลม ที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกไป อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
4.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สินคริสตจักร คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ผู้รับใช้ และสำนักงาน ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2020
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามสรรหามัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้แทนมัคนายกที่หมดวาระ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*