วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7 “สอนถ้อยคำเหล่านั้น”

และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน
เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง
และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น

Q1 คำว่า “ถ้อยคำที่…บัญชา” “จงอุตส่าห์สอน” “เมื่อนั่ง” “เดิน” “นอนลงหรือลุกขึ้น” บอกให้เห็นถึง “ความสำคัญ” ของ “การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัว” อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้เกิดการสอน การเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัวของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยชูวา 10-12           ลูกา 1:39-56

Speak Your Mind

*