วันอังคารที่ 24 มีนาคม มาระโก 12:17 “ของ*ของพระเจ้า”

พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์
และของ*ของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนัก

Q1 อะไรคือ “ของ*ของพระเจ้า”? (ดูหมายเหตุประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมอบ “ถวายชีวิตของคุณ” ให้กับพระเจ้า? อธิษฐานมอบสิ่งนั้น และขอกำลังจากพระเจ้า
หมายเหตุ: คำว่า “ของ”* ตรงนี้หมายถึง ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27 26 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา  ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” 27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            โยชูวา 16-18       ลูกา 2:1-20

Speak Your Mind

*