วันพุธที่ 25 มีนาคม สดุดี 69:13 “ในเวลาอันเหมาะสม”

ข้าแต่พระเจ้า แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาอันเหมาะสม โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์
ขอทรงโปรดตอบข้าพระองค์ด้วยความอุปถัมภ์อย่างวางใจได้

Q1 คำว่า “เวลาอันเหมาะสม” “ทรงโปรดตอบ” และ “วางใจได้” ช่วยให้เรามั่นใจถึง “คำตอบ” ที่จะมีมาจากพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำว่า “ในเวลาอันเหมาะสม” “ทรงโปรดตอบ” และ “วางใจได้” มีส่วนช่วยให้คุณมี “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” อย่างสม่ำเสมออย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            โยชูวา 19-21       ลูกา 2:21-52

Speak Your Mind

*