วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม สุภาษิต 11:14 “ผลลัพธ์ที่ดี”

ไหนที่ไม่มีการนำ @ประชาชนก็ล้มลง
แต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อม@มีความปลอดภัย

Q1 “ผู้นำที่ดี” และ “ที่ปรึกษาที่ดี หลากหลาย” ส่งผลให้มี “ผลลัพธ์ที่ดี” อย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ ผู้นำของคริสตจักร: ผู้รับใช้ มัคนายก คณะกรรมการกลาง หัวหน้าแผนกต่างๆ ครูรวีฯ และ ผู้นำกลุ่มเซล เพื่อเราจะมีผลลัพธ์ที่ดี และเดินไปสู่เป้าหมาย “เกิดผลดี ทวีคูณ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยชูวา 22-24         ลูกา 3

Speak Your Mind

*