วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 10:23-24 “การตัดสินใจ”

เราทำสิ่งสารพัดได้@แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
เราทำสิ่งสารพัดได้ @แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น
@อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว @แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การตัดสินใจลงมือกระทำ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การตัดสินใจ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 6:1-21

Speak Your Mind

*